昔日,大能者

首節:昔日,大能者(聖歌一,第二調式)

Ἐν βυθῷ, ᾨδὴ α’ Ἦχος β’

Ἐν βυθῷ κατέστρωσέ ποτε, τὴν Φαραωνίτιδα, πανστρατιὰν ἡ ὑπεροπλος δύναμις, σαρκωθεὶς ὁ Λόγος δέ, τὴν παμμόχθηρον ἁμαρτίαν ἐξήλειψεν, ὁ δεδοξασμένος Κύριος· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

顯容院小祈禱書譯文:

In t [......]

遣散頌 第五調式
信友們,讓我們一起讚頌

Ἧχος πλ. α’.
Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τῆς ἐνθέου ἀγάπης τὸ πῦρ δεξάμενος, ὑπερβαλλούσῃ ἀσκήσει ἐδόθης ὅλος Θεῷ, καὶ παράκλησις πολλῶν ἀνθρώπων γέγονας, λόγοις θείοις νουθετῶν, προσευχαῖς θαυματουργῶν, Παΐσιε θεοφόρε· καὶ νῦν πρεσ [......]

2015年10月4日/10月17日 五旬節後第十九週星期六

本日經課:

  格後1:8-11 路5:17-26

帡幪月第四日,我們紀念:

殉道司教耶若德奧(雅典主教,一世紀)
聖克里斯普與聖加約(格林多,一世紀)
聖德奧多若(塞浦路斯的塔瑪索主教,顯行靈跡者,二世紀)
殉道者:加約,法奧斯特,歐瑟伯,凱瑞蒙(亞歷山大里亞,三世紀)
殉道婦多穆尼納及其女貝瑞尼基和普若斯多基(敘利亞,302年)
殉道者聖提爾蘇及與他一起殉道者(特里爾,303年)
殉道者聖馬爾谷與馬西安( [......]

DAILY GOSPEL

“Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." John 6:68

Tuesday of the Twenty-fourth week in Ordinary Time

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke 7:11-17.

Jesus journeyed to a cit [......]

六、基督徒的教育

  在這一過程中,所做的一切都應指向以下目標:這個新人,當他開明悟之時,能認識到自己不但是一個有理性的自由人,與此同時,也是一個對主負有義務的人,他自己的永恆命運與主不可分割地結合在一起;他不但要認識到自己是這樣的,還要發現自己有能力按這一義務而行,並認識到他的注意力要集中於此。
  這就產生了這樣的一個問題:要如何才能達致這一目標呢?人應對受過洗的孩子做些什麼,好能在他成年之時只會渴望做一個真正的基督徒,而不渴望其他任何事物呢?換句話說,人要如何以基督徒的方式教養他呢?
  為 [......]

五、嬰孩洗禮

  只有在一個條件下,恩寵降臨在嬰孩的靈魂上,並在其內產生完全相同的結果,彷彿嬰孩靈魂的自由也參與其中一樣,這條件就是:這個在當時尚未開明悟、不能自己行動的嬰孩,在將來,當他開了明悟之時,他自己也會心甘情願地獻身於天主,出於他自己的渴望而願意領受已在他內表現出其行動的恩寵,他要因恩寵的存在而快樂,為了為他所做的這一切而感恩,並且他也要宣認,如果在他受洗時賦予他理解力與自由,他也會這樣做,而不會有其它的願望。為了這將來的自由獻身於天主、以及自由與恩寵的結合,天主的恩寵將一切都賜予了這個嬰孩 [......]

四、藉著洗禮成為在基督內的新受造物

  保祿宗徒教導說:「誰若在基督內,他就是一個新受造物。」(格後5:17)基督徒是在洗禮中成為這一新受造物的。當人從洗禮池中出來時,他已在各方面與進入池中的那人不同了。就如同光明之於黑暗,生命之於死亡,同樣,一個已受了洗的人也與未受洗的人相對。人在邪惡中受孕,在罪惡中出生,在受洗之前,人在自身內承受了所有罪惡的毒素,聯同由此而來的所有重負。祂處於與天主疏離的狀態之中;按本性,他是義怒之子。他已墮落了,在其自身內與他的各部分及能力處於混亂的狀態,這一狀態首先就導致了罪 [......]

多位殉道者通用

多位殉道者通用
遣散頌 第四調式
求祢快速

Τοῦ Μάρτυρος
Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’
Ταχὺ προκατάλαβε

Οἱ μάρτές σου Κύριε ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφάνους ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων [......]

一位殉道者通用

一位殉道者通用
遣散頌 第四調式
求祢快速

Τοῦ Μάρτυρος
Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’
Ταχὺ προκατάλαβε

Ὁ μάρτυς σου Κύριε ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· Ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυ [......]

三、面對誘惑

  現在讓我們經驗並看看這樣的自鳴得意的想法是何時來臨的。當人處於平靜的狀態之中時,當沒有什麼擾亂他,沒有什麼欺騙或引導他犯罪時──那時,他已準備好度任何種類的神聖而純潔的生活了。但是,一旦情慾的衝動或誘惑來臨,所有〔聖潔生活的〕應許在哪裏呢?當人過著不節制的生活時,難道他不是經常對自己說「現在我再也不會這樣做了」嗎?但是,一旦情慾再次來臨,新的衝動興起時,他又再次發現自己陷於罪惡之中。
  當凡事都是按照我們的意願,以不相反我們的自愛方式運作時,回想忍受他人的冒犯是件非常容易而美 [......]

共 78 頁:1234567...»